Raita

White or Green yoghurt with Pakistani spices

Raita